Naslovna Uredbe Konkuršite na vreme za podsticaje

Konkuršite na vreme za podsticaje

621
0

Ostvarivanje prava na podsticaje za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju

voćaka, vinove loze i hmelja

 

Pravilnikom o podsticajima za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja („Sl. glasnik RS“, br. 58/2017), čija je primena počela 16.06.2017. godine, bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za:

– za proizvodnju sadnog materijala i

– sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala i sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja obuhvataju:

  1.  podsticaje za podizanje matičnih zasada predosnovne i osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za kupovinu i postavljanje mrežanika sa elementima na matičnim zasadima jabučastog i koštičavog voća i badema i podloge predosnovne i osnovne kategorije, i to u iznosu do 3. 000.000 dinara po korisniku
  2.  podsticaje za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 500.000 dinara po korisniku
  3.  podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i obavljanja aktivnosti na poslovima sprovođenja tih programa, kao i na projekte sertifikacije i klonske selekcije, čuvanje, umnožavanje i testiranje sadnog materijala i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i jedne ili više faza fitosanitarne i genetske klonske selekcije voćaka, vinove loze i hmelja i to u iznosu do 10. 000. 000 dinara po korisniku.

Podsticaji za podizanje matičnih zasada

Pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada ostvaruje pravno lice i preduzetnik koji ispunjava uslove propisane pravilnikom. Lice koje ispunjava propisane uslove ostvaruje pravo na podsticaje za podizanje matičnih zasada, ako je podiglo matični zasad sa najmanje 200 sadnica predosnovne i osnovne kategorije, odnosno najmanje 2. 000 podloga predosnovne i osnovne kategorije, bez obzira na taksonomsku pripadnost (različit po rodovima, vrstama, sortama, podlogama i klonovima).

Podsticaji za podizanje matičnih zasada, ostvaruju se na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se za svaku kalendarsku godinu podnosi Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja od 1. do 15. oktobra kalendarske godine. Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za podizanje matičnih zasada dostavlja se propisana dokumentacija, koja glasi na podnosioca zahteva.

Podsticaji za poljoprivredne sadnice

Pravo na podsticaje za proizvedene sadnice ostvaruje pravno lice i preduzetnik ako je upisan u:

  1.  Registar poljoprivrednih gazdinstava i da se nalazi u aktivnom statusu, u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava;
  2.  Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja u skladu sa zakonom kojim se uređuje proizvodnja sadnog materijala.

Pravo na podsticaje za proizvedene sadnice može se ostvariti za sadnice voćaka, vinove loze i hmelja koje su proizvedene u periodu od 1. septembra prethodne godine do 31. avgusta tekuće godine i za koje je u tom periodu izdat sertifikat.

Lice koje ispunjava uslove ostvaruje pravo na podsticaje za proizvodnju sadnica za jabučaste, koštičave, jezgraste i jagodaste voćne vrste i to za sorte koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja,

– za sorte vinove loze koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja (osim za sorte – direktno rodne hibride Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton i Herbemont),

– i sorte hmelja koje su upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja, bez obzira na taksonomsku pripadnost (različite po rodovima, vrstama, sortama, podlogama i klonovima).

Podsticaji za proizvedene sadnice isplaćuju se na osnovu broja proizvedenih sadnica.

Podsticaji za proizvedene sadnice ostvaruju se na osnovu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje koji se podnosi za svaku kalendarsku godinu Upravi, u periodu od 1. septembra do 15. oktobra kalendarske godine.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje može se podneti za sadnice različite po kategorijama, vrstama, sortama ili klonovima koji su upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Uz zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje za proizvedene sadnice dostavlja se i kopija:

  1.  sertifikata o proizvodnji sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja izdat/i u skladu sa zakonom kojim se uređuje sadni materijal voćaka, vinove loze i hmelja;
  2.  rešenja o upisu u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja.

Podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju

Ovi podsticaji raspodeljuju se konkursom koji za svaku kalendarsku godinu raspisuje Uprava.

Konkursom za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se:

– vrsta opreme, tehničkih sredstava i biljnog materijala,

– aktivnosti na održanju kolekcija,

– aktivnosti na poslovima sprovođenja projekata, kao i druge aktivnosti

– kriterijumi za izbor korisnika sredstava

Ministarstvo sa licem kome je rešenjem utvrđeno pravo na podsticaje zaključuje ugovor o korišćenju podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu korišćenja podsticaja.

Korisnik podsticaja po realizaciji podsticaja a najkasnije do 30. juna naredne godine dostavlja Ministarstvu izveštaj o realizaciji koji sadrži podatke kojima dokazuje da je sproveo sve planirane aktivnosti, kao i dokaze o namenskom korišćenju sredstava ostvarenih po osnovu podsticaja.