Naslovna Poljoprivreda Ratarstvo i šumarstvo OBAVEŠTENjE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2019. GODINE

OBAVEŠTENjE O KUPOVINI MERKANTILNE PŠENICE ROD 2019. GODINE

873
0

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 339-6763/2019 od 04. jula 2019. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD, Novi Sad, od:

  • fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava,
  • zemljoradničkih zadruga i
  • skladištara koji sa Direkcijom imaju zaključen ugovor o skladištenju, čuvanju i obnavljanju merkantilne pšenice.
Foto: Pixabay

Poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a nalazi se u aktivnom statusu.

Zemljoradničke zadruge iz stava 1. ove tačke moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Setva pšenice

Merkantilna pšenica mora biti domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, u svemu prema srpskom standardu SRPS.E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%.

Cena merkantilne pšenice je 20,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 15 (petnaest) dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna 100 tona.

sorte psenice

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna 150 tona.

Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ovlašćenog skladištara za merkantilnu pšenicu je 100 tona, a maksimalna 1.000 tona.

Adama Srbija
Adama Srbija

Zaključivanje ugovora o kupoprodaji vršiće se na osnovu spiska registrovanih poljoprivrednih prodičnih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i ovlašćenih skladištara Republičke direkcije za robne rezerve, dostavljenog od strane Produktne berze u Novom Sadu.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2. original izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu;

Zemljoradnička zadruga i skladištar Direkcije za merkantilnu pšenicu, su u obavezi da dostave:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2. original Izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava (podaci o gazdinstvu) ne stariji od 5 dana od dana prijave „Produktnoj berzi“ AD, u Novom Sadu.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Adama Srbija
Adama Srbija

Pored navedenog, poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari u obavezi su da dostave i sledeću orginal dokumentaciju:

  • potvrdu o uskladištenju potpisanu i overenu od strane ovlašćenog lica skladištara,
  • prijemnicu ili magacinski ulaz potpisan i overen od strane ovlašćenog lica skladištara i prodavca, sertifikat o kvalitetu i kvantitetu i zapisnik o kontroli izdati od strane akreditovane kontrolne organizacije. Zapisnik o kontroli treba da je potpisan i overen od strane akreditovane kontrolne organizacije, kao i od strane ovlašćenog lica skladištara. Troškovi izdavanja sertifikata su obaveza prodavca.
  • račun (ukoliko je prodavac PDV obveznik).
Image by PixelAnarchy from Pixabay

Zainteresovana poljoprivredna porodična gazdinstva, zemljoradničke zadruge i skladištari Direkcije za merkantilnu pšenicu prijavljuju se Produktnoj berzi, Novi Sad, elektronski, svakog radnog dana od 9,00 do 14,00 časova, počev 10.07.2019.godine, na adresi www.proberza.co.rs/otkuppsenice2019/.

Za sve informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/526-890, u Novom Sadu.

Image by $uraj tripathi from Pixabay

Vlada Republike Srbije

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE