Naslovna Reč Struke Reč struke: Setva kukuruza i izbor hibrida za setvu

Reč struke: Setva kukuruza i izbor hibrida za setvu

348
0

Agrotehničke mere su: osnovno đubrenje, oranje, gruba predsetvena priprema, startno đubrenje i fina predsetvena priprema zemljišta. Ukoliko su sve ove mere urađene na vreme i na kvalitetan način, na red dolazi setva. To je prva agrotehnička mera koja direktno utiče na proizvodnju kukuruza, kao i njen krajnji rezultat.

Potrebno je poštovati sve parametre, od rokova setve, vremenskih uslova, tipa zemljišta i orografije terena.

Pored njih, postoje i četiri bitna činioca koji utiču na kvalitet setve:

  1. Sejalica, njena ispravnost i kvalitet rada
  2. Podešavanje željene gustine biljaka po jedinici površine
  3. Dubina setve
  4. Izbor hibrida
  5. Sejalica, njena ispravnost i kvalitet rada

U današnje vreme postoje sejalice nove generacije, koje su opremljene savremenim sistemom navigacije, kompjuterskog praćenja setve i svih parametara koji se tiču ove operacije. Reč je o kompjuterizovanim pneumatskim sejalicama velike širine radnog zahvata. One su, sve više, prisutne kod velikih proizvođača.

Međutim, i pored toga postoje sistemi i tehnička rešenja koja ne daju baš najbolji kvalitet setve.

Problemi koji nastaju su isejani broj biljaka po jedinici površine, a razmaci između biljaka u setvi su različiti. Ovo nam ukazuje na to da treba da se prilagođavamo potrebama biljke, a ne ona nama.

Veliki broj srednjih i malih proizvođača koriste pneumatske sejalice prethodne generacije, ali i mehaničke sejalice starijeg datuma.

Suština jeste kako sejemo, a ne čime sejemo.

Pravilo je da mašina, setvena ploča i skidači semena budu ispravni, da raoni ulagači nisu pohabani i da potisni točkovi budu podesivi po potrebi. Pored toga, potrebno je da marker bude tačno podešen kako ne bismo imali veći ili manji razmak između sastavnih redova sejalice. Ovo je bitno da bismo mogli da radimo sve naredne operacije bez problema.

  1. Podešavanje željene gustine biljaka po jedinici površine

Često se u našoj poljoprivrednoj praksi, a naročito kod individualnih poljoprivrednih proizvođača, susrećemo sa problemom prevelike (ili nedovoljne) gustine biljaka po jedinici površine.

Osnovno je da svaki AS hibrid ima preporučenu gustinu za: loše tipove zemljišta, dobra zemljišta i navodnjavanje.

Dokazano je da postoji uzajamna povezanost između tipa zemljišta i gustine biljaka po jedinici površine.

Ovakve informacije možete dobiti od naših ljudi iz stručne službe AGROSAVE ili se informisati na sajtu www.agrosava.com; www.ashibridi.com,  kao i iz informativnih brošura naše kompanije.

Obavezno je pogledati deklaraciju na vreći i klijavost semena, pa na osnovu tih parametara podesiti sejalicu na željenu gustinu. Prilikom setve potrebno je pratiti razmak zrna u redu radi kontrole ispravnosti rada sejalice.

  1. Dubina setve

Dubina setve za kukuruz zavisi od tipa zemljišta, kao i same predsetvene pripreme, koja mora biti prilagođena određenom tipu zemljišta.

Na zemljištima koje imaju dobar procenat humusa i kvalitetan vazdušni, vodeni i toplotni režim, dubina može biti od 5 do 7 cm. To su tipovi zemljišta poput černozema, ritske crnice i aluvijalnih zemljišta.

Na težim tipovima zemljišta, kao i pri kasnijim rokovima setve, seme ne treba biti na većoj dubini od 5 cm.

Osnovno pravilo je da seme bude smešteno u zoni vlage i da ima blago savijenu setvenu posteljicu, kako bi u punom profilu bilo u kontaktu sa zemljištem.

Da potisak točka, koji ide iza raonog ulagača, ne bi bio ni veliki ni premali, potrebno je obratiti pažnju na potisne točkove i žičane zagrtače.

Seme koje je uloženo u zemljište, a nije po celom profilu u kontaktu sa zemljištem, često može da propadne i da ne nikne. Tako se loša setva često pripisuje kvalitetu semena.

  1. Izbor hibrida

Izbor hibrida, prvenstveno, zavisi od potrebe proizvođača:

  1. Da li želimo da kukuruz beremo u klipu ili kombajniramo za zrno?
  2. Da li želimo da čuvamo u čardacima, pa krunimo po potrebi, ili čuvamo u silosima i podnim skladištima?

3 Da li želimo da proizvodimo kukuruznu silažu?

4.Da li želimo da proizvodimo bio-masu za proizvodnju električne energije?

Danas, zbog velike ponude hibrida na tržištu, proizvođači su često zbunjeni koje hibride da odaberu.

Naši selekcioneri sa velikom pažnjom stvaraju AS hibride koji su adaptibilni, stabilni u rodu i prilagođeni našim agroekološkim uslovima.

O svakom hibridu se možete informisati od naših ljudi iz stručne službe AGROSAVE ili se informisati na sajtu www.agrosava.com; www.ashibridi.com, kao i iz informativnih brošura naše kompanije.

„Kako sejemo, tako ćemo i požnjeti“, kaže narodna poslovica.

Svim proizvođačima želimo uspešnu i berićetnu proizvodnu 2022. godinu!

Dragan Stojković, mast. inž. polj.
Program menadžer-semena ratarskog bilja, Agrosava d.o.o

 

Prethodni tekstReč struke: Najbolji hibridi za kvalitetnu i prinosnu silažu
Sledeći tekstNa koji način možete da registrujete traktor stariji od deset godina kada nemate dokumenta?