Naslovna Reč Struke Zaštita lucerke od korova u toku vegetacije

Zaštita lucerke od korova u toku vegetacije

1018
0

Lucerka (Medicago sativa L.) je vodeća krmna vrsta, pre svega u ravničarskom delu Srbije. Višegodišnja biljna vrsta sa punom eksploatacijom i uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera na određenim zemljištima, može da eksploatiše od 5-7 godina. Izuzetno je prinosna i u 4-5 otkosa može da da i do 20 t sena sa sadržajem proteina od 20-22%.

Lucerka ima dubok korenov sistem i zbog toga dobro podnosi sušu i izvlači hranljive materije iz dubljih slojeva zemljišta. Poznata je po izuzetnoj sposobnosti azotofiksacije, čime eliminiše potrebu za dodavanjem azotnih đubriva. Lucerku još nazivaju ,,Kraljicom krmnog bilja“ zbog hranljive vrednosti u stočnoj ishrani. Lucerka se koristi u ishrani stoke u raznim oblicima kao seno, silaža, ređe kao zelena hrana i za napasanje stoke.

Korovi u lucerki

Za period razvića lucerke do prvog košenja u mladoj i u staroj lucerki najveći značaj imaju zimski, zimsko-prolećni i ranoprolećni korovi. Najznačajnije korovske vrste u ovoj fazi su: hocu-neću (Capsella bursa pastoris), mišjakinja (Stelaria media).

Posle prvog otkosa i kasnije preovlađuju kasnoprolećni korovi – štir (Amaranthus retroflexus), pepeljuga (Chenopodium album),  palamida (Cirsum arvense), gorušica (Sinapis Arvensis). Od višegodišnjih korova su prisutni divlji sirak (Sorghum halepense), palamida (Cirsium arvense), štavelj (Rumex spp) i drugi.

Korovi u lucerki mogu se suzbiti u fazi mirovanja vegetacije i tokom vegetacije. Prilikom zasnivanja lucerišta potrebno je pravilno odabrati parcelu. Pravilan izbor herbicida pre svega zavisi od starosti i stanja useva i korovske flore na parceli.

Zaštita lucerke od korova

Danas najbolji rezultat dobijamo upotrebom herbicida kad korovi i lucerka niknu, dok ne dobijemo prvu trolisku, a to se najčešće poklapa sa porastom lucerke 10-15 cm. U to vreme i korovi su iste visine, pa je to presudni momenat za tretiranje lucerke zaštitom od korova.

U vreme kada je lucerka 10-15 cm visine, a korovi u fazi 2-6 listova, Agrosava ima u ponudi herbicid na bazi aktivne materije 2,4 DB – Butoxone DB, koji najbolju efikasnost ispoljava primenom u dozi 1,5-3 l/ha. Odlično suzbija jednogodišnje širokolisne korove (pepeljuga, teofrastova lipica, vrste iz roda dvornika i vijušac) i višegodišnje korove (štavelj, palamida, poponac i mlečika). Butoxone DB je jedinstveni preparat  na tržištu koji pripada grupi hormonskih herbicida i koji se može primenjivati u mladoj i zasnovanoj lucerki.

Zbog nedovoljne efikasnosti na gorušicu, hoću-neću i divlju rotkvu, Butoxone DB treba kombinovati sa preparatima na bazi aktivne materije tifensulfuron-metil (Piano 8g/ha + Butoxone DB 1,5-2 l/ha), ili na bazi aktivne materije imazamaoks (Sinamon 0,5 l/ha + Butoxone DB 1,5-2 l/ha). Ukoliko se radi zaštita lucerke sa preparatom Piano, ne sme se koristiti okvašivač. Ove kombinacije poseduju dobra sinergistička svojstva, tako da je ukupna efikasnost znatno bolja nego njihova razdvojena primena. Preparat treba primeniti uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Za suzbijanje uskolisnih travnih korova preporučuje se preparat na bazi aktivne materije quiazolofop-p-tefuril – preparat Pantera. Preparat se može primeniti u količini od 1 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma 1,5 l/ha.

Uskolisni korovi u lucerki se mogu uspešno suzbiti i preparatima na bazi aktivne materije fluazifop-p-butil – preparat Flupisor u količini od 0,8-1,3 l/ha. Ove herbicide treba primeniti u vreme kada su travni korovi u fazi 3 do 5 listova. + Preparat na bazi aktivne materije kletodim – Totem; primeniti kada su korovi u fazi razvoja od 2 do 5 listova. Količina primene je 0,8 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, 1,2 l/ha za suzbijanje sirka iz rizoma, a 2 l/ha za suzbijanje pirevine.

Insekti u lucerki

Pored prisustva korovskih biljaka, kao veliki problem u gajenju lucerke se javlja Lucerkina buba (Phytodecta fornicata). Lucerkina buba je stalna štetočina lucerke i poslednjih decenija u našoj zemlji često se javlja u prenamnoženju.

Lucerkina buba se hrani samo na lucerki. Može da se održi na nekim drugim biljkama iz porodice leptirnjača, ali to za sada nema ekonomski značaj. Imago prvo grize list po ivicama u nepravilnim oblicima, a zatim i čitavo lišće, ostavljajući samo nerve.

Da bi se lucerka zaštitila od ove štetočine potrebno je tretirati lucerku preparatom na bazi aktivne materije deltametrin – Plures u količini 0,5-0,7 l/ha ili alfa-cipermetrin – Fastac u dozi 0,1-0,15 l/ha.