Naslovna Uredbe Saopštenje ministarstva:UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

Saopštenje ministarstva:UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZVOZ

493
0
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu Odluke o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo („Službeni glasnik RS“ br. 49/2022 i 52/2022) privremeno je ograničen izvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo sa ciljem sprečavanja kritične nestašice.

Ograničenja se odnose na izvoz sledećih proizvoda u navedenim količinama:

„Tarifna oznaka Naimenovanje Količina po grupi proizvoda
1001 Pšenica i napolica: 220.000 t
  – Tvrda pšenica:
1001 19 00 00 – – Ostala
  – Ostala:
1001 99 00 00 – – Ostalo
1005 Kukuruz: 150.000 t
1005 90 00 00 – Ostali
1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete:
  – Prekrupa i griz:
1103 13 – – Od kukuruza:
1103 13 10 00 – – – sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi
  ex prekrupa
1103 13 90 00 – – – ostali
  ex prekrupa
1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: 23.000 t
  – brašno od pšenice:
1101 00 11 00 – – od tvrde pšenice
1101 00 15 00 – – od obične pšenice i pira
1101 00 90 00 – brašno od napolice
Tarifna

oznaka

Naimenovanje Količina po grupi proizvoda
1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:  
  – Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije:  
1512 11 – – Sirovo ulje: 0
  – – – ostalo:
1512 11 91 00 – – – – ulje od suncokreta
1512 19 – – Ostalo:  
1512 19 90 00 – – – ostalo
  ex od semena suncokreta, u pakovanjima za prodaju na malo 8.000.000 l
  ex ostalo od semena suncokreta 0”

 

 1. Zahtev za izvoz se podnosi u slobodnoj formi (telo e-pošte ili prilog na memorandumu) na adresu e-pošte:zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs.
 • Ukoliko se zahtev podnosi u telu e-pošte neophodno je u prilogu dostaviti i Ovlašćenje kojim se podnosilac zahteva ovlašćuje da u ime i za račun privrednog subjekta podnese zahtev za odobrenje izvoza,
 • Ukoliko se zahtev podnosi kao prilog e-pošte isti mora biti na memorandumu privrednog subjekta, potpisan od strane ovlašćenog lica, u kom slučaju nije neophodno ovlašćenje.
 1. Zahtev se podnosi u periodu od:
 • od 22.04. do 28.04.2022. za maj mesec,
 • od 20.05. do 25.05.2022. za jun mesec i
 • u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za svaki naredni mesec
 • Svi zahtevi podneti pre ili nakon propisanog roka neće biti predmet razmatranja Komisije.
 1. Zahtev se podnosi za količinu koja je planirana za izvoz u narednom mesecu i koja ne može biti veća od 20% od ukupne mesečne količine određene za grupu proizvoda (osim za ulje za koje ne postoji kvantitativni maksimum):

 

Grupa proizvoda Ukupna odobrena mesečna količina po grupi proizvoda Maksimalna mesečna količina po jednom subjektu

(20%)

Pšenica 220.000 tona 44.000 tona
Kukuruz 150.000 tona 30.000 tona
Brašno 23.000 tona 4.600 tona
Nerafinisano ulje 0 0
Rafinisano ulje ambalažirano 8.000.000 l / l

 

 1. Uz zahtev se prilažu skenirani Ugovori koji se odnose na robu za koju se traži odobrenje izvoza a koji sadrži sledeće podatke:
 • datum sklapanja ugovora,
 • broj ugovora,
 • ugovorne strane, (sa poslovnim podacima; ime, sedište, PIB, Matični broj, ovlašćeno lice)
 • vrsta i količina robe za koju je sklopljen ugovor
 • potpisi obe ugovorne strane
 • zemlja izvoza
 • email adresa
 1. O zahtevima za odobrenje izvoza privrednih subjekata odlučivaće ministarstvo na predlog Komisije.
 2. Ministarstvo finansija – Uprava carina pratiće realizaciju svakog pojedinačnog odobrenja i dostavljati Komisiji.
 3. Tačkom 4. ove odluke propisano je da privredni subjekat mora realizovati najmanje 80% dozvoljene količine robe u toku meseca, jer ukoliko ne realizuje traženu količinu ili prekorači dozvoljenu količinu, njegov zahtev za idući mesec neće biti razmatran
 4. Ukoliko ukupna količina po grupi proizvoda iskazana u zahtevima premašuje ograničenje, Komisija će linearno umanjiti zahtevane količine po izvozniku.
 5. Republička administrativna taksa
R.br. Finansijski izdatak
1 Taksa za rešenje po zahtevu za dozvolu za izvoz robe Iznos izdatka 13.220,00 RSD
Svrha uplate Za dozvolu za izvoz robe
Naziv i adresa primaoca Budžet Republike Srbije
Broj računa 840-742221843-57
Model i poziv na broj 97 Šifra opštine
Napomena /

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede